Substancje chemiczne - właściwości i charakterystyka

Właściwości i cechy każdej substancji są określane przez jej skład chemiczny. Współczesne laboratoria przeprowadzają analizy chemiczne w celu określenia składu jakościowego i ilościowego niemal każdego obiektu, np. gleby czy produktów spożywczych.

Różnorodne chemikalia i odczynniki można nabyć w sklepie internetowym pod adresem https://afd-market.pl/.

Wiązanie chemiczne, struktura i właściwości materii

Oddziaływania prowadzące do połączenia cząsteczek chemicznych w substancję powszechnie dzieli się na wiązania chemiczne i międzycząsteczkowe. Pierwsza grupa dzieli się z kolei na wiązania jonowe, kowalencyjne i metaliczne.

Wiązanie jonowe to łączenie się przeciwnie naładowanych jonów. Wiązanie to powstaje poprzez przyciąganie elektrostatyczne. Aby mogło powstać wiązanie jonowe, jony muszą mieć różne rozmiary. Dzieje się tak dlatego, że jony o określonej wielkości mają tendencję do oddawania elektronów, a inne mają tendencję do ich przyjmowania.

Wiązanie kowalencyjne powstaje poprzez utworzenie wspólnej pary elektronów. Aby do tego doszło, promienie atomów muszą być takie same lub podobne.

Wiązanie metaliczne powstaje poprzez łączenie się elektronów walencyjnych. Powstaje, gdy rozmiar atomów jest duży. Takie atomy zwykle oddają elektrony.

Wszystkie substancje można podzielić na cząsteczkowe i niecząsteczkowe. Większość substancji organicznych należy do pierwszego typu. W zależności od rodzaju wiązania chemicznego rozróżnia się substancje z wiązaniami kowalencyjnymi, jonowymi i metalicznymi.

Podstawowe twierdzenia teorii budowy chemicznej substancji organicznych

Teoria Butlerowa jest naukową podstawą całej chemii organicznej. Na podstawie jej głównych postanowień Butlerov podał wyjaśnienie izomeryzmu, które następnie pomogło mu odkryć kilka izomerów.

Zgodnie z teorią budowy chemicznej substancji organicznych, łączenie się atomów w cząsteczki jest ściśle uporządkowane. Zachodzi ona w określonej kolejności (zależnej od walencyjności atomów). Sekwencja wiązań międzyatomowych nazywana jest strukturą chemiczną cząsteczki.

Innym ważnym punktem tej teorii jest możliwość wykorzystania różnych metod chemicznych do określenia struktury chemicznej substancji.

Grupy atomów w cząsteczce są wzajemnie powiązane i oddziałują na siebie. Podstawowe właściwości substancji, zgodnie z tą teorią, są określone przez jej budowę chemiczną.

Budowa chemiczna substancji organicznych

Jak wiadomo, węgiel jest zawsze obecny w składzie substancji organicznych. W ten sposób materia organiczna różni się od materii nieorganicznej. Substancje organiczne są wykorzystywane w życiu codziennym, służą jako surowiec do produkcji żywności i różnych produktów spożywczych.

Naukowcom udało się zsyntetyzować wiele rodzajów substancji organicznych, które nie występują w przyrodzie (różne rodzaje tworzyw sztucznych, gumy i inne). Substancje organiczne różnią się od nieorganicznych swoją strukturą chemiczną.

Atomy węgla tworzą różne łańcuchy i pierścienie. Wyjaśnia to wielką różnorodność substancji organicznych w przyrodzie.